Mê Thất – Đệ nhất bách ngũ thập nhất chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

Đệ nhất bách ngũ thập nhất chương

More

Tù Luyến_ Chương ba

Tù Luyến

囚恋

Tác giả: Annom

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, cường công nhược thụ, H văn, ngắn, HE

Biên tập: Nguyệt Nữ

.

Đệ tam chương

More

[Gift 100 000 view] Thang viên ma pháp

Ma Pháp Thang Viên

魔法汤圆

Tác giả: Nha Nha 牙牙

Thể loại:  Đoản văn, ấm áp, hài, sinh tử văn, HE (Ta tự rút ra nha)

Biên tập: Lam Nguyệt (Nguyệt Nữ)

More

Tù Luyến_ Chương hai

Tù Luyến

囚恋

Tác giả: Annom

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, cường công nhược thụ, H văn, ngắn, HE

Biên tập: Nguyệt Nữ

.

Đệ nhị chương

More

Tù Luyến_ Chương một

Tù Luyến

囚恋

Tác giả: Annom

Thể loại: Cổ trang, huynh đệ, cường công nhược thụ, H văn, ngắn, HE

Biên tập: Nguyệt Nữ

.

Đệ nhất chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách ngũ thập chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.

 

Đệ nhất bách ngũ thập chương

More

Mê Thất – Đệ nhất bách tứ thập cửu chương

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Hiện đại,  nhất thụ lưỡng công,  thụ song tính,  lưỡng công là huynh đệ,  nam nam sinh tử,  ngược luyến tàn tâm.

Biên tập: Nguyệt Nữ.

Tái biên tập: Yukirin aka Tuyết Lâm

.

~o O o~

.Lời

Lời trong ngoặc là của tác giả

Đệ nhất bách tứ thập cửu chương

More

Melody melody ♪♪♪