abc

Bạn đến nơi rồi XD

Cơ mà bạn không có mạng :(( Phải qua nhờ phòng đứa bạn

Lúc nào có mạng bạn sẽ lại nhoi lên XD

Melody melody ♪♪♪