Đặt cục gạch

Đặt cục gạch trước cho bộ Nhất chích ling dương lưỡng chích lang nhé

Sau khi tiếp tục với Mê Thất, ta sẽ song song mần bộ này. Đương nhiên là vẫn ưu tiên Mê Thất hơn.

Ngoài ra tiếp tục với Ta yêu nô lệ lão đại. Bộ ấy ngưng lâu quá rồi.

Cơ mà thông báo trước, tốc độ sẽ giảm. Vì đang ktra liên tục, sau đó ôn thi + ktra học kì.

Melody melody ♪♪♪